نوار نقاله

انتقال مواد در بین خطوط و نیز جایی به جایی دیگر توسط نوارها انجام میشود.نوارها در عرض های متفاوت و طول مورد نیاز تولید میگردند.با توجه به طول و عرض نوار وشیب آن از انواع گیربکس ها از ججمله گیربکس مازی،SNو غیره استفاده میشود.شاسی نوار از لوله،ناودانی و قوطی میتواند ساخته شود.

 

Tags: No tags

یک نظر اضافه کنید

Your email address will not be published. Required fields are marked *